Η Εταιρεία SEVEN GROUP ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που τις γνωστοποιούνται, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται [π.χ. μέσω mail, fax, εταιρικές κάρτες, φορολογικά έντυπα,το siteτης Εταιρείας, βάσεις δεδομένων κ.λπ.], σύμφωνα πάντα με τον νόμο 2472/1997 περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Kκανονισμό υπ’ αριθμόν 679/2016 για την Προστασία των Δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που συνήθως παραλαμβάνει η Εταιρεία είναι στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία ταυτοποίησης και δεδομένα θέσης πχ:διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ διεύθυνση κατοικίας/ αριθμό κινητού τηλεφώνου, φωτογραφίες προφίλ, προσωπικές προτιμήσεις και αγοραστικές συνήθειες, πληροφορίες οικονομικής φύσης και πληροφορίες κοινωνικής πρόνοιας. Ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν μοναδικά αριθμητικά αναγνωριστικά όπως είναι η διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή σας ή η διεύθυνση MAC του κινητού τηλεφώνου σας, καθώς και cookies.

Η Εταιρεία διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη διαδικασία προστασίας και εμπιστευτικότητας των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει, μεταξύ άλλων και, για να αποτρέπεται κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, καθώς και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία ή την αρχειοθέτησή τους. 

Για τον σκοπό της παρούσας πολιτικής, στον όρο «υποκείμενα δεδομένων», περιλαμβάνονται όλα τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα κατέχουμε (υποκείμενο των δεδομένων είναι το άτομο το οποίο σχετίζεται με τον όρο «Προσωπικά Δεδομένα»).

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας που περιλαμβάνονται μέσω των ανωτέρω τρόπων λαμβάνονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά για λόγους:

 - να εκτελέσουμε τη μεταξύ μας σύμβαση (π.χ. να παραδίδουμε τα προϊόντα που έχετε αγοράσει από τους ιστότοπους/ τις εφαρμογές μας,

- να σας παρέχουμε την υπηρεσία που ζητήσατε (π.χ. να σας αποστείλουμε κάποιο ενημερωτικό δελτίο), ή

-  να συμμορφωνόμαστε με τις νόμιμες απαιτήσεις (π.χ. τιμολόγηση).

Η Εταιρεία μας, εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και όπου απαιτείται, έγκρισής σας. Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς μας σκοπούς και τις επιχειρηματικές μας ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΔΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Όταν αγοράζετε προϊόντα και υπηρεσίες, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης:

Όταν συμμετέχετε σε κάποια διαφημιστική προσφορά, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια της προσφοράς

> Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να μας υποβάλλετε κάποιο ερώτημα, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας καθ’ όλη τη διάρκεια που απαιτείται για την επεξεργασία του ερωτήματός σας

> Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μέχρι να μάς ζητήσετε να τα διαγράψουμε ή μετά από μια περίοδο αδράνειας (χωρίς την πραγματοποίηση συναλλαγών με εμπορικά σήματα) που καθορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές

> Όταν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για κοινοποιήσεις άμεσης εμπορικής προώθησης, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μέχρι να καταργήσετε την εγγραφή σας ή ζητήσετε τη διαγραφή της ή μετά από μια περίοδο αδράνειας (χωρίς την πραγματοποίηση συναλλαγών με εμπορικά σήματα) που καθορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές

> Όταν εγκαθίστανται cookies στον υπολογιστή σας, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών τους (π.χ. καθ’ όλη τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας cookies καλαθιού αγορών ή cookies αναγνωριστικού περιόδου λειτουργίας), καθώς και για μια χρονική περίοδο που καθορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές.

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Κάποιοι από τους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας επιτρέπουν στους χρήστες να υποβάλουν το δικό τους περιεχόμενο. Να θυμάστε ότι κάθε περιεχόμενο που υποβάλετε σε κάποια από τις δικές μας πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να προβάλλεται στο κοινό, συνεπώς, πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα, π.χ. πληροφορίες οικονομικής φύσης ή στοιχεία διεύθυνσης. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ενέργειες στις οποίες προβαίνουν άλλα πρόσωπα αν δημοσιεύετε προσωπικά δεδομένα σε κάποια από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσής μας και συνιστούμε να μην δημοσιοποιείτε τέτοιου είδους πληροφορίες.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε όλα τα πρόσωπα της Εταιρείας μας και στους παρόχους υποστήριξης συστημάτων επεξεργασίας των δεδομένων αυτών.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες Προσωπικών Δεδομένων που μεταδίδονται, λαμβάνουν αποδεκτό επίπεδο προστασίας.

Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της επεξεργασίας σε τρίτους και/ή διαβίβασης των δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Εταιρεία ενημερώνει εκ των προτέρων το υποκείμενο των δεδομένων και εξασφαλίζει ότι παρέχονται οι κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι εφαρμόζονται, από πλευράς εμπειρογνωμοσύνης, αξιοπιστίας και πόρων, τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, κατά τρόπο τέτοιο, ώστε η επεξεργασία να είναι σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή.

Επιπλέον, προσπαθούμε να διασφαλίζουμε ότι η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να αιτηθείτε:

I. Την πρόσβαση στα δεδομένα σας

II. Την επανεξέταση των προσωπικών πληροφοριών σας που διατηρούμε

III. Τη διόρθωση των εσφαλμένων / ανακριβών πληροφοριών και τη συμπλήρωση ελλιπών πληροφοριών

IV. Τη διαγραφή (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους

V. Τον περιορισμό στην επεξεργασία των δεδομένων σας

VI. Τη φορητότητα των δεδομένων σας

Διαχειριζόμαστε τα αιτήματά σας με τη μέγιστη προσοχή προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματά σας προστατεύονται. Σε κάθε περίπτωση, ενδέχεται να σας ζητήσουμε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας ώστε να βεβαιώσουμε ότι δεν γνωστοποιούμε σε κάποιον άλλον τα προσωπικά σας στοιχεία.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (εξαιτίας, για παράδειγμα, νομικών υποχρεώσεων), ίσως να μην μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αμέσως το αίτημά σας. Ωστόσο, σε οποιαδήποτε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε αναφορικά με την εξέλιξή του αιτήματός σας, μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την υποβολή του αρχικού σας αιτήματος.

Διατηρείται πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία είτε μέσω αποστολής Φυσικής Επιστολής στην έδρα της Εταιρείας (Τριποτάμου 11), είτε μέσω αποστολής Ηλεκτρονικής Επιστολής (στο λογαριασμό Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gdpr@sevengroup.gr), αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας με την Εταιρεία.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορείτε, οποιαδήποτε στιγμή, να ανακαλέσετε την συγκατάθεση που παραχωρήσατε στην Εταιρείαμας και την επεξεργασία και την γνωστοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσετε ότι αυτή η ανάκληση δε θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για το διάστημα πριν την ανακαλέσετε.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας, παρακαλείστε, όπως ενημερώσετε είτε μέσω αποστολής Φυσικής Επιστολής στην έδρα της Εταιρείας (Τριποτάμου 11), είτε μέσω αποστολής Ηλεκτρονικής Επιστολής (στο λογαριασμό Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gdpr@sevengroup.gr), αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας.

1. ΣΚΟΠΟΣ

Με την παρούσα καθορίζεται η πολιτική απορρήτου & προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πελατών που διαχειρίζεται η εταιρεία. Μέσω της συγκεκριμένης πολιτικής οι πελάτες μπορούν να μάθουν περισσότερα σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγει η εταιρεία για αυτούς και πώς η εταιρεία χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η πολιτική εφαρμόζεται για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων πελατών και είναι αναρτημένη στο site της εταιρείας.

3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

Υπεύθυνοι για το σχεδιασμό, υλοποίηση και εφαρμογή της πολιτικής είναι το τμήμα ΙΤ της εταιρείας, ο ΥΑΠ & η Διοίκηση. Υπεύθυνοι για τον έλεγχο εφαρμογής και επαναπροσδιορισμό της πολιτικής όταν απαιτείται είναι το τμήμα ΙΤ της εταιρείας.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εταιρεία είναι η αφοσιωμένη στην προστασία της εχεμύθειας και της εμπιστοσύνης των πληροφοριών που της παρέχονται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η εταιρεία συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια της παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών.

Η εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες (που συχνά αναφέρονται ως «προσωπικά δεδομένα») που έχουν συλλεχθεί είτε διαδικτυακά είτε επικοινωνώντας με κάθε τρίτο.

Σκοπός της εταιρείας είναι να συλλέγονται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους πελάτες έτσι ώστε να μπορεί να παρέχει σ ’αυτούς πληροφόρηση ή/και υπηρεσίες ή πληροφορίες σχετικά με επαγγελματικές ευκαιρίες.

Η παρούσα πολιτική περιλαμβάνει αναλυτικά τα κάτωθι:

4. Συλλογή και χρήση Προσωπικών Δεδομένων

     o 4.1 Αυτόματη συλλογή προσωπικών δεδομένων

          Α. Διευθύνσεις IP

          Β. Cookies

          Γ. GoogleAnalytics

          Δ. Webbeacons

          Ε. Εργαλεία βάσει γεωγραφικής θέσης

          ΣΤ. Skroutz Analytics

     o 4.1.1 Εφαρμογές και widgets κοινωνικών δικτύων

     o 4.1.2 Παιδιά

4.2. Γνωστοποίηση και μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων

4.3. Επιλογές

4.4. Πρόσβαση

4.5. Ασφάλεια και Αποθήκευση των Δεδομένων

4.6. Παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών

4.7. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση

4.8. Επικοινωνήστε μαζί μας

4. Συλλογή και χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών εφόσον αυτοί επιλέξου να τα παρέχουν – για παράδειγμα, εάν επικοινωνήσουν με mails ή εγγραφούν στη φόρμα που είναι διαθέσιμη στο site της εταιρείας.

Σε μερικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να έχουν ήδη δώσει παλαιότερα τα Προσωπικά τους Δεδομένα στην εταιρεία (εάν, για παράδειγμα, είναι πρώην πελάτης της εταιρείας).

Εάν ο πελάτης επιλέξει να εγγραφεί ή να συνδεθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας χρησιμοποιώντας τρίτη υπηρεσία μοναδικής εγγραφής που πιστοποιεί την ταυτότητα του και συνδέει τις πληροφορίες σύνδεσής του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Google ή Instagram) με την εταιρεία, η εταιρεία συλλέγει τυχόν πληροφορίες ή περιεχόμενο που χρειάζεται για την εγγραφή ή σύνδεση, για τα οποία έχει δώσει στον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης την άδεια να μοιραστεί με την εταιρεία, όπως το όνομά του πελάτη και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Η συλλογή άλλων πληροφοριών μπορεί να εξαρτάται από τις ρυθμίσεις απορρήτου που έχει καθορίσει ο πελάτης με τον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, οπότε παρακαλείται ο πελάτης να μελετήσει τη δήλωση ή πολιτική απορρήτου της σχετικής υπηρεσίας.

Με την εγγραφή και/ή την υποβολή των προσωπικών δεδομένων του στην εταιρεία, ο πελάτης συναινεί επίσης στη χρήση αυτών των δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση. Τα προσωπικά του δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός αν λάβουμε την άδειά του, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή από τις επαγγελματικές προδιαγραφές.

Για παράδειγμα, εάν ο πελάτης εγγραφεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις του, η εταιρεία χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να εξατομικεύσει την εμπειρία του πελάτη ως χρήστη.

Σε μερικές περιπτώσεις όπου ο πελάτης έχει εγγραφεί για ορισμένες υπηρεσίες, ενδέχεται η εταιρεία να αποθηκεύσει προσωρινά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη μέχρι να λάβει την επιβεβαίωση των πληροφοριών που παρείχε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που παρείχε ο πελάτης στο πλαίσιο της εγγραφής του για να επιβεβαιώσει το αίτημα εγγραφής).

Η εταιρεία γενικά συλλέγει μόνον προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των πελατών. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, ενημερώνονται οι πελάτες σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων.

Η εταιρεία συλλέγει «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα μόνο όταν τα εν λόγω άτομα – πελάτες προσφέρουν οικειοθελώς αυτά τα δεδομένα ή όταν αυτά τα δεδομένα απαιτούνται ή η συλλογή τους επιτρέπεται από το νόμο. Παρακαλείστε να μην παρέχετε ευαίσθητα δεδομένα στην εταιρεία, εκτός εάν αυτό απαιτείται για το σκοπό της παροχής των προσωπικών δεδομένων και να μην παρέχετε σε καμία περίπτωση ευαίσθητα δεδομένα στην εταιρεία, εκτός αν δια της παρούσας συναινείτε στη χρήση από την εταιρεία αυτών των δεδομένων για τους νόμιμους επαγγελματικούς σκοπούς της και εάν συναινείτε στη διαβίβαση και αποθήκευση αυτών των δεδομένων προς και σε βάσεις δεδομένων της εταιρείας.

4.1 Αυτόματη συλλογή προσωπικών δεδομένων

Σε μερικές περιπτώσεις, η εταιρεία καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών αυτής χρησιμοποιούν cookies, webbeacons και άλλες τεχνολογίες για να συλλέξουν αυτόματα ορισμένες κατηγορίες δεδομένων όταν ο πελάτης επισκέπτεται διαδικτυακά, καθώς και μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που τυχόν ανταλλάσσει με την εταιρεία. Η συλλογή αυτών των δεδομένων επιτρέπει στην εταιρεία να εξατομικεύει τη διαδικτυακή εμπειρία του πελάτη, να βελτιώνει την απόδοση, τη χρηστικότητα και αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής παρουσίας της εταιρείας και να αποτιμά την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων προώθησης (marketing) των υπηρεσιών της.

Α. Διευθύνσεις IP

Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή κάθε πελάτη κάθε φορά που αποκτά πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι Διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι επισκέπτες μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης του ιστοτόπου.

Β. Cookies

Με τον όρο cookies εννοούμε μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται είτε στον υπολογιστή είτε σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιούμε. Σκοπός των cookies είναι να ειδοποιούν τον διαδικτυακό ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Απομνημονεύουν πληροφορίες τις οποίες ανακαλούν σε επόμενη μελλοντική επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπο. Ενδέχεται να τοποθετούνται cookies στον υπολογιστή των πελατών ή στη συσκευή τους με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, κάθε φορά που επισκέπτονται τη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο. Αυτό επιτρέπει στην ιστοσελίδα να θυμάται τον υπολογιστή ή τη συσκευή του πελάτη και να εξυπηρετεί περισσότερους σκοπούς. Τα cookies αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία του διαδικτυακού ιστότοπου. Στόχος της χρήσης των cookies είναι κυρίως η συλλογή πληροφοριών και η μέτρηση συγκεκριμένων δεικτών που έχει ορίσει η εταιρεία (π.χ. δημοφιλέστερo προϊόν)με απώτερο στόχο τη βελτίωση της επίσκεψης των χρηστών.

Στην ιστοσελίδα της εταιρείας, θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό πλαίσιο (banner) το οποίο θα απαιτεί τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή των cookies. Αν δε δώσετε τη συγκατάθεση, ο υπολογιστής σας ή η συσκευή σας με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο δεν θα παρακολουθούνται για δραστηριότητες σχετικές με την προώθηση υπηρεσιών. Ένα δευτερεύον είδος cookies, τα οποία αναφέρονται ως «user-input» cookies, ενδέχεται να απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη λειτουργικότητα. Αυτά τα cookies δε θα αποκλείονται μέσω της χρήσης αυτού του προειδοποιητικού πλαισίου (banner). Η επιλογή του πελάτη αποθηκεύεται σε ένα cookie και ισχύει για μια περίοδο 90 ημερών. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να ανακαλέσει την επιλογή του, μπορεί να το κάνει διαγράφοντας τα cookies του προγράμματος περιήγησής του.

Αν και τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα cookies, μπορεί ο πελάτης να επιλέξει να αποδεχτεί ή όχι τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος της περιήγησής του (επιλογή που βρίσκετε συχνά στο μενού Εργαλείων ή Προτιμήσεων του προγράμματος περιήγησής). Ο πελάτης μπορεί επίσης να διαγράψει τα cookies από τη συσκευή του οποτεδήποτε. Ωστόσο, ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει ότι αν δεν αποδεχτεί τα cookies, ενδέχεται να μην είναι στη θέση να γνωρίζει πλήρως κάποια από τα χαρακτηριστικά του ιστότοπου της εταιρείας.

Επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τη διαχείριση των cookies μπορείτε να βρείτε στο φάκελο «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησής σας ή μέσω των ιστοσελίδων όπως η ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org.

Υπάρχουν δύο τύποι cookies: 1) τα cookies ανά περίοδο λειτουργίας 2) τα μόνιμα cookies.

Στην πρώτη κατηγορία τα cookies διαγράφονται μόλις ο χρήστης αποχωρεί από τον διαδικτυακό ιστότοπο ενώ στη δεύτερη κατηγορία τα cookies παραμένουν στον υπολογιστή ή την ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη μόνιμα ή μέχρι να διαγραφούν από τον ίδιο τον χρήστη του δικτυακού τόπου.

Οι παραπάνω δύο τύποι cookies μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις κατηγορίες:

1. Απολύτως απαραίτητα cookies: Είναι τα cookies τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την περιήγησή του χρήστη στον δικτυακό τόπο ή για την παροχή ορισμένων δυνατοτήτων που έχει ο ίδιος ζητήσει.

2. Cookies λειτουργικότητας: Τα cookies λειτουργικότητας δίνουν τη δυνατότητα στον διαδικτυακό τόπο να απομνημονεύει τις επιλογές που κάνει ο χρήστης (όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα κλπ.) και να παρέχει βελτιωμένες δυνατότητες.

3. Cookies επιδόσεων / Analytics: Τα cookies αυτά συλλέγουν μη προσωπικά δεδομένα. Δεδομένα σε μορφή που δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση με συγκεκριμένο άτομο. Τα δεδομένα που συλλέγονται βοηθούν στη βελτίωση των διαδικτυακών ιστότοπων αφού εντοπίζουν τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίζει ο χρήστης κατά την περιήγησή του ενώ παράλληλα λαμβάνουν ενημέρωση για τον τρόπο επίσκεψης στον διαδικτυακό ιστότοπο και τις σελίδες που επισκέφτηκε ο χρήστης.

4. Cookies τρίτων μερών (3rd party cookies): Αφορά στα cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα, για να παρακολουθούν τις επισκέψεις των χρηστών στους διάφορους ιστότοπους στους οποίους διαφημίζονται. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων μερών.

Τα cookies από μόνα τους δε γνωστοποιούν στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη ή προσδιορίζουν προσωπικά δεδομένα καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο. Στις αναλυτικές αναφορές, ενδέχεται να λάβει η εταιρεία πληροφορίες ταυτοποίησης συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων IP, αλλά μόνο για τον προσδιορισμό του αριθμού των μοναδικών επισκεπτών στη ιστοσελίδα της εταιρείας και τη γεωγραφική προέλευση των επισκεπτών, και όχι για την ταυτοποίηση μεμονωμένων επισκεπτών.

Γ. Google Analytics

Η εταιρεία χρησιμοποιεί το Google Analytics. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του GoogleAnalytics μπορείτε να βρείτε εδώ :

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Προκειμένου να παρέχουν στους επισκέπτες της ιστοσελίδας περισσότερες επιλογές για τον τρόπο συλλογής των δεδομένων τους από την Google Analytics, η Google έχει αναπτύξει το Google Analytics Opt-out BrowserAdd-on. Το add-on επικοινωνεί με το Google Analytics JavaScript (ga.js) για να δείξει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα δε θα πρέπει να αποσταλούν στο Google Analytics. Το Google Analytics Opt-out Browser Add-on δεν εμποδίζει την αποστολή πληροφοριών στον ίδιο τον ιστότοπο ή σε άλλες υπηρεσίες web analytics.

Δ. Web beacons

Το Web beacons είναι ένα μικρό αρχείο με εικόνα (imagefile) σε μια ιστοσελίδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή ορισμένων δεδομένων από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του πελάτη, όπως οι διευθύνσεις IP, ο χρόνος κατά τον οποίο προβλήθηκε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, το είδος του φυλλομετρητή (browser) και η ύπαρξη των cookies που είχαν τοποθετηθεί προηγουμένως από τον ίδιο υπολογιστή εξυπηρέτησης δικτύου (server). Hεταιρεία χρησιμοποιεί webbeacons μόνον σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η εταιρεία ή οι serviceproviders της μπορεί να χρησιμοποιούν webbeacons προκειμένου να εντοπίζουν την αποτελεσματικότητα των ιστότοπων τρίτων που μας παρέχουν διαφημιστικές υπηρεσίες ή προκειμένου να συλλέγουν συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία των επισκεπτών και να διαχειρίζονται τα cookies.

Ο πελάτης έχει την επιλογή να κάνει κάποια web beacons ανενεργά με το να απορρίψει τα σχετικά cookies. Το web beacons θα μπορεί ακόμα να καταγράφει μια ανώνυμη επίσκεψη από την διεύθυνση IP σας αλλά και οι πληροφορίες από τα cookies δε θα καταγράφονται.

Ε. Εργαλεία βάσει γεωγραφικής θέσης

Αυτά τα δεδομένα θέσης συλλέγονται με σκοπό την παροχή προς τους πελάτες πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες που πιστεύειη εταιρεία ότι μπορεί να τους ενδιαφέρουν με βάση τη γεωγραφική θέση τους, καθώς επίσης και τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία βάση γεωγραφικής θέσης.

ΣΤ. Skroutz Analytics

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.skroutz.gr/privacy.

4.1.1. Εφαρμογές και widgets κοινωνικών δικτύων

Η ιστοσελίδα της εταιρείας μπορεί να περιλαμβάνει λειτουργικότητα ώστε να μπορεί ο πελάτης να κοινοποιεί μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, όπως το κουμπί like του Facebook και το Twitter widget. Αυτές οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εκ μέρους των πελατών του ιστότοπου της εταιρείας (βλέπε ανωτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies «Κοινωνικής Δικτύωσης»). Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που παρέχετε μέσω τέτοιων εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να συλλεχθεί και να χρησιμοποιηθεί από άλλα μέλη της εν λόγω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης και οι ανταλλαγές αυτές διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου των εταιρειών που παρέχουν την εφαρμογή. Η εταιρεία δεν έχει τον έλεγχο ή την ευθύνη για τις εν λόγω εταιρείες ή τη χρήση των πληροφοριών των πελατών από αυτές.

Επιπλέον, η ιστοσελίδα της εταιρείας μπορεί να φιλοξενήσειblogs, forums, crowd-sourcing και άλλες εφαρμογές ή υπηρεσίες (συνολικά αναφερόμενα ως «λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης»). Ο σκοπός των λειτουργιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι η διευκόλυνσης ανταλλαγής πληροφοριών και περιεχομένου. Κάθε προσωπική πληροφορία που παρέχετε σε οποιαδήποτε λειτουργία μέσου κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας μπορεί να γνωστοποιηθεί σε άλλους χρήστες της εν λόγω λειτουργίας μέσου κοινωνικής δικτύωσης (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στο σημείο συλλογής), επί των οποίων ενδέχεται να έχουμε περιορισμένο ή καθόλου έλεγχο.

4.1.2. Παιδιά

Η εταιρεία αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, ο ιστότοπός μας ούτε είναι σχεδιασμένος σκοπίμως ούτε απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Η πολιτική της εταιρείας είναι να μην συλλέγει ποτέ ούτε να τηρείε εν γνώσει της δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 13 ετών.

4.2. Γνωστοποίηση και μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία δε μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί της, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς της σκοπούς και τις επιχειρηματικές της ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματατων πελατών ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εταιρεία ενδέχεται να μοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών με διάφορες εξωτερικές εταιρίες ή παρόχους υπηρεσιών ή πωλητές που εργάζονται για λογαριασμό της εταιρείας προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά των πελατών, αφότου τους ενημερώσει εκ των προτέρων και λάβει τη συναίνεσή τους.

Επίσης, η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει ορισμένα προσωπικά δεδομένα εκτός γεωγραφικών συνόρων σε άλλες εταιρείες μέλη της εταιρείας ή εξωτερικές εταιρείες που συνεργάζονται με την εταιρεία μας ή για λογαριασμό της. Η εταιρεία μπορεί επίσης να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα σε κάποια δικαιοδοσία διαφορετική από αυτήν όπου βρίσκεται ο πελάτης. Με το να παρέχουν προσωπικά δεδομένα μέσω διαδικτύου, οι επισκέπτες συναινούν στη μεταφορά αυτή ή/και στην αποθήκευση των προσωπικών τους δεδομένων στο εξωτερικό.

Η εταιρεία μπορεί επίσης να μεταφέρει ορισμένα προσωπικά δεδομένα σχετικά με την πώληση εκχώρηση ή άλλη μεταβίβαση της επιχείρησης του ιστότοπου τον οποίο αφορούν τα δεδομένα, προκειμένου να απαντήσει σε αιτήματα της κυβέρνησης ή των υπηρεσιών επιβολής του νόμου ή όταν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαστικές αποφάσεις ή νομοθετικούς κανονισμούς. Τέτοιες αποκαλύψεις μπορεί επίσης να απαιτούνται για ελέγχους προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ελέγχους ασφαλείας ή/και για τη διερεύνηση ή ανταπόκριση σε παράπονα ή απειλές κατά της ασφάλειας.

Η εταιρεία δεν πωλεί προσωπικά δεδομένα σε οποιουσδήποτε τρίτους. Επίσης, η εταιρεία δε θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχουν οι πελάτες σε οποιουσδήποτε τρίτους.

4.3 Επιλογές

Η εταιρεία δεν απαιτείαπό τους πελάτες της να υποβάλλουν προσωπικά δεδομένα διαδικτυακά, αλλά μπορούν να ζητήσουν από τους πελάτες να της παρέχουν ορισμένα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις εκδηλώσεις της εταιρείας.

Η εταιρεία μπορεί επίσης να ζητά την άδεια των πελατών για ορισμένες χρήσεις των προσωπικών τους δεδομένων και αυτοί μπορούν είτε να συναινούν ή να αρνούνται αυτές τις χρήσεις. Εάν επιθυμούν συγκεκριμένες υπηρεσίες ή επικοινωνίες, όπως ένα ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο (newsletter), έχουν τη δυνατότητα να διαγραφούν από το σχετικό κατάλογο παραληπτών οποτεδήποτε ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσουν να διαγραφούν από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, η εταιρεία θα προσπαθήσει να διαγράψει τα δεδομένα τους το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστεί ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσει να επεξεργαστεί αυτό το αίτημα.

4.4 Πρόσβαση

Κάθε πελάτης έχει το δικαίωμα να αιτηθεί ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρεί η εταιρεία για αυτόν, καθώς και να τα αναθεωρήσει και γενικά να ασκήσει κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε ένα αίτημα ή εάν σας προβληματίζει κάτι από τα ανωτέρω, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση gdpr@sevengroup.gr.

4.5 Ασφάλεια και Αποθήκευση των Δεδομένων

Η εταιρεία εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφάλειας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή.

Επιπλέον, προσπαθεί να διασφαλίσει ότι η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Επισημαίνουμε ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Η εταιρεία καταβάλει κάθε προσπάθεια για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών, όμως δε μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον ιστότοπότης. Μετά τη λήψη των στοιχείων των πελατών εφαρμόζουμε αυστηρές διαδικασίες και λειτουργίες ασφάλειας ώστε να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση.

Η εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τους πελάτες μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειάζεται τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχίσει να τα τηρεί κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

4.6 Παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών

Η εταιρεία λαμβάνει προσωπικά δεδομένα κατά την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών – συνήθως κατά την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εργοδότες, επιχειρήσεις με πελάτες φυσικά πρόσωπα και στον ιδιωτικό τομέα. Οι σχέσεις της με τους πελάτες διέπονται από τις επιστολές συνεργασίας και τους γενικούς όρους συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει. Η εταιρεία παρέχει πληροφορίες διαφόρων τύπων και ο ρόλος της ενδέχεται να μην είναι πάντα ευκρινής για τα άτομα που είναι υποκείμενα των δεδομένων.

Ωστόσο, η εταιρεία συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις εφαρμοστέες κανονιστικές οδηγίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.

4.7 Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση

Η εταιρεία υποβάλλει την Παρούσα Δήλωση σε συχνή επανεξέταση και ενδέχεται να την τροποποιεί ή να την αναθεωρεί περιοδικά κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Όταν θα συμβαίνουν αλλαγές, θα καταγράφεται η ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στη Δήλωση. Η επικαιροποιημένη Δήλωση θα ισχύει για τους πελάτες και τα στοιχεία τους από την ημερομηνία αυτή. Παράλληλα θα υπάρχει σήμανση και στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας που θα υποδεικνύει την αλλαγή ή τροποποίηση της Πολιτικής.

Η εταιρεία ενθαρρύνει τους πελάτες να μελετούν κατά τις περιόδους την παρούσα Δήλωση προκειμένου να εξετάζουν εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία τα προσωπικά τους δεδομένα. Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε για τελευταία φορά τον Απρίλιο του 2018.

4.8 Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν ο πελάτης έχει οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με τη διαχείριση ή την προστασία των προσωπικών του δεδομένων ή εάν επιθυμεί να τροποποιήσει τα προσωπικά του δεδομένα ή να εξασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμά του ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείτε να επικοινωνεί στη διεύθυνση gdpr@sevengroup.gr.

Το προϊόν προστέθηκε στη σύγκριση

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για να παραδίδει μια καλύτερη και πιο εξατομικευμένη υπηρεσία στους χρήστες. Κατά την περιήγηση σου, συναινείς στην χρήση των cookies. Πολιτική Απορρήτου

Προϊόντα στα Αγαπημένα